โครงการรับสมัครนิสิตทุน JUNIATA COLLEGE ประจำปีการศึกษา 2561

ตามที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีความร่วมมือและข้อตกลงทางวิชาการกับ Juniata College ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการแลกเปลี่ยนนิสิต เพื่อศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในหลักสูตรศิลปวิทยาศาสตร์ (Liberal Arts) นิสิตจะได้ศึกษาในรายวิชาที่หลากหลาย ศึกษาองค์ความรู้ที่เป็นพื้นฐานการดำรงชีวิตและการทำงานในอนาคต รวมทั้งเรียนรู้วัฒนธรรม และสิ่งใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์นำมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 4 คน เพื่อเดินทางไปศึกษา ณ Juniata College ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (Spring semester 2018)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2560

mailJUNIATA COLLEGE APPLICATIOM FORM

___________________________________________________________________________________________________________________________

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2561

 TitleCategoryModified DateClicks
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน8/7/20170
รายละเอียด Aoyama Gakuin University จำนวน 5 ทุนรายละเอียดทุน 6/21/20170
รายละเอียด Asia University จำนวน 1 ทุนรายละเอียดทุน 6/21/20170
รายละเอียด Daito Bunka Univerity จำนวน 2 ทุนรายละเอียดทุน 6/21/20170
รายละเอียด Kanazawa University จำนวน 5 ทุนรายละเอียดทุน6/21/20170
รายละเอียด Kanda University of International Studies จำนวน 1 ทุนรายละเอียดทุน6/21/20170
รายละเอียด Naruto University of Education จำนวน 2 ทุนรายละเอียดทุน6/21/20170
รายละเอียด Ryukoku University จำนวน 2 ทุนรายละเอียดทุน6/21/20170
รายละเอียด Shizuoka University จำนวน 3 ทุนรายละเอียดทุน6/21/20170
รายละเอียด Tokyo University of Foreign Studies จำนวน 3 ทุนรายละเอียดทุน6/21/20170
รายละเอียด Yamaguchi University จำนวน 8 ทุนรายละเอียดทุน6/21/20170

Application form (Admission as an Exchange Student)

              DOWNLOAD 

.................................................................................................................................................................................

       YAMAGUCHI UNIVERSITY FACT SHEET

       Fall (October) and/or Spring (April) of academic year 2017/2018

       yes YAMAGUCHI UNIVERSITY FACT SHEET

         yes APPLICATION  FORMS

       yes APPLYING FOR VISA

update ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2559 

..................................................................................................................................................................................

 

 

 

      yesรายละเอียดเพิ่มเติม

      yesใบสมัคร

 

 

 

 

 

 

ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2560

         ตามที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถเทียบโอนหน่วยกิต และเพิ่มประสบการณ์ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำกลับมาพัฒนา การเรียน และ เป็นการเพิ่มทักษะทางด้านภาษาญี่ปุ่นให้ดียิ่งขึ้น  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19 และมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2541  จึงประกาศรับสมัครนิสิตในสังกัดมหาวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการฯ  จำนวน 7 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย Asia University, Aoyama Gakuin University, Kanazawa University, Naruto University of Education, Ryukoku University, Tokyo University of Foreign Studies และYamaguchi Universityจำนวน 21 ทุน โดยมีรายละเอียดทุนดังแนบ  

      ผู้สนใจจะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.swu.ac.th หรือ http://ird.oop.swu.ac.th เลือกหัวข้อ scholarship และให้ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครผ่านคณะต้นสังกัดไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

update ข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2559

..................................................................................................................................................................................                     

ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2559

            ตามที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย Asia University, Kanazawa University, Naruto University of Education, Yamaguchi University และ Tokyo University of Foreign Studies, โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถเทียบโอนหน่วยกิต และเพิ่มประสบการณ์ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำกลับมาพัฒนาการเรียน และเป็นการเพิ่มทักษะทางด้านภาษาญี่ปุ่นให้ดียิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19 และมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2541 จึงประกาศรับสมัครนิสิตในสังกัดมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการฯ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

yesรายละเอียด
update ข้อมูล ณ 29 กรกฎาคม 2558

..................................................................................................................................................................................