Pattama Anuin
/ Categories: News

ความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒร่วมกับสถานเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย ได้จัดงาน Sentro Rizal Film Festival เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 ระหว่างเวลา 10.00-21.00 น. ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี จัดฉายภาพยนตร์จำนวน 3 เรื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ให้แก่นิสิต บุคลากร และชาวฟิลิปปินส์ที่พำนักอยู่รอบ ๆ มหาวิทยาลัยโดยไม่เสียค่าเข้าชม การจัดงานครั้งนี้ อาจารย์โสภิณ จันทะคล้อย ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเปิดงาน

Previous Article การเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
Next Article งานความร่วมมือกับประเทศเบลเยี่ยม
Print
247

x