Pattama Anuin
/ Categories: News

งานความร่วมมือกับประเทศเบลเยี่ยม

       ด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์ สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ได้นำ Professor Dr. Bertrand Hamaide, Vice-Rector, Universite Saint-Louis Bruxelles ประเทศเบลเยี่ยมมาพบ อาจารย์โสภิณ จันทะคล้อย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ในวันที่ 21 มกราคม 2559 เพื่อส่งมอบสัญญาความร่วมมือทางวิชาการ (The Implemrntation of the Agreement) ระหว่าง Universite Saint-Louis Bruxelles และ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผ่านกองวิเทศสัมพันธ์เพื่อเสนออธิการบดีพิจารณาลงนามต่อไป

        อนึ่ง อธิการบดีได้ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 และกองวิเทศสัมพันธ์ได้ดำเนินการส่งสัญญาถึงมหาวิทยาลัยคู่สัญญา   

Previous Article ความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย
Next Article งานความร่วมมือกับกลุ่มประเทศยุโรป
Print
244

x