Pattama Anuin
/ Categories: News

งานความร่วมมือกับกลุ่มประเทศยุโรป

ด้วย   H.E. Mrs. Kirsti Westphalen, Ambassador, The Embassy of Finland พร้อมฝ่ายการศึกษารวม 3 คนเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับรองศาสตราจารย์พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรและอาจารย์โสภิณ จันทะคล้อยรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ฝ่ายประถม ฝ่ายมัธยม และปทุมวัน

สรุปการเจรจาฯ

        ด้วยเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทยพร้อมคณะฝ่ายการศึกษาได้พบและเจรจาด้านการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยกับคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ผู้อำนวยการโรงเรียนและศึกษาดูงานณโรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายมัธยม) เมื่อเดือนมกราคม 2559 จึงได้เดินทางมาเยือนและพบกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการเพื่อให้การสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการณโรงเรียนสาธิตฯซึ่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตฯมีความประสงค์และเห็นชอบร่วมกันในระยะเริ่มต้นจัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับฝึกอบรมครูผู้สอนรุ่นใหม่ด้าน  “Mentor System” ในระดับมหาวิทยาลัยและระดับประเทศโดยฝ่ายการศึกษาประจำเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทยยินดีที่จะประสานงานเชิญผู้เชี่ยวชาญการศึกษาเพื่อเป็นวิทยากรและVisiting Professors ในโครงการร่วมระหว่างคณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตฯทั้ง 3 แห่งทั้งนี้คณะศึกษาศาสตร์จะได้จัดทำรายละเอียดโครงการ(Proposal) เพื่อนำเสนอถึงสถานเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทยต่อไป

Previous Article งานความร่วมมือกับประเทศเบลเยี่ยม
Next Article งานความร่วมมือกับประเทศฟิจิ
Print
399

x