Pattama Anuin
/ Categories: News

งานความร่วมมือกับกลุ่ม SEAMEO RIHED

ด้วย ศูนย์ SEAMEO RIHED นำคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยในมณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน จาก Sichuan Normal University, Leshan Normal University, China West Normal University และ Mingyang Normal University มาเยือนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและศึกษาระบบการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน โดยมีอาจารย์ ดร.พองาม แสงรัตน์วัชรา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559  เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 11 วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน 

Previous Article การเจรจาความร่วมมือกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
Next Article การเจรจาความร่วมมือกับประเทศเกาหลีใต้
Print
405

x