Pattama Anuin
/ Categories: News

การเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศไอร์แลนด์

ด้วย Mr. Terry McParland, Manager, Education in Irelandหน่วยงานของรัฐบาลสาธารณรัฐไอร์แลนด์ นำคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัย 5แห่งในสาธารณรัฐไอร์แลนด์ มาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับคณะต่าง ๆ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องเอกฉันท์ อาคาร ประสานมิตร

Previous Article รับสมัครคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Juniata College ประจำปีการศึกษา 2559
Next Article การเจรจาความร่วมมือทางวิชาการประเทศญี่ปุ่น
Print
529

x