Pattama Anuin
/ Categories: News

การเจรจาความร่วมมือกับประเทศสาธารณรัฐฟินแลนด์

ด้วยเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย เยือนมหาวิทยาลัยและติดตามการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการต่อจากเอกอัครราชทูต ฯ ท่านเดิม ซึ่งได้มีการเจรจา ฯ กับคณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิต ฯ (ฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยม) ซึ่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิต ฯ มีความประสงค์ตามที่เคยแจ้งไว้ ดังนี้

 1. พัฒนาอาจารย์รุ่นใหม่คณะศึกษาศาสตร์
 2. พัฒนาอาจารย์ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ
 3. พัฒนาอาจารย์โรงเรียนสาธิต รุ่นใหม่และรุ่นที่มีประสบการณ์

ลักษณะกิจกรรม (คณะศึกษาศาสตร์)

 1. จัดให้มีการพัฒนานิสิตหลักสูตรครู (Mentoring, Coaching, Supervising)
 2. จัดให้มีการสังเกตการณ์การเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศฟินแลนด์
 3. ประสงค์เชิญผู้เชี่ยวชาญ (Visiting Professor) จัดการฝึกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (One week Training Program/ Workshop) ปีละ 2  ครั้ง เดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมจะเป็นระยะเวลาที่เหมาะสม
 4. จัดให้มีการดำเนินการพัฒนาการวิจัยร่วมกัน

ลักษณะกิจกรรม (โรงเรียนสาธิต ฯ ปทุมวัน)

 1. Shadowing program: Visiting educator/ scholar
 2. จัดให้มีการสังเกตการณ์การเรียนการสอน ณ โรงเรียนในประเทศฟินแลนด์ เช่น TESOL class
 3. Exchange school student program

ข้อเสนอฝ่ายสถานทูต ฯ ขอให้ มศว มีโครงการที่ระบุชัดเจน คือ

 1. Topic
 2. Time Schedule
 3. Participants
Previous Article การเจรจาความร่วมมือกับสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน
Next Article การเจรจาความร่วมมือกับประเทศฝรั่งเศส
Print
405

x