Pattama Anuin
/ Categories: News

การเจรจาความร่วมมือกับประเทศฝรั่งเศส

การเจรจาความร่วมมือกับประเทศฝรั่งเศส

Professor Dr. Anne-marie Motard ประสงค์จะมีความร่วมมือแลกเปลี่ยนนิสิต บุคลากร (Student and Staff Mobility) และแลกเปลี่ยนการวิจัยกับ มศว ซึ่งคณะมนุษยศาสตร์ยินดีที่จะมีการแลกเปลี่ยนนิสิตและบุคลากรสาขาวิชาเอกสองภาษา (Double majors) และสาขาวิชาประวัติศาสตร์มีความสนใจที่จะแลกเปลี่ยนนิสิต บุคลากรและวิจัยด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ UM3 จะได้ดำเนินการจัดส่งร่าง MOU ให้มหาวิทยาลัยเป็นลำดับต่อไป

Previous Article การเจรจาความร่วมมือกับประเทศสาธารณรัฐฟินแลนด์
Next Article การประชุมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ Indiana University
Print
486

x