โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทยในแก่นักศึกษา Tokyo University of Foreign Studies
Pattama Anuin
/ Categories: News

โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทยในแก่นักศึกษา Tokyo University of Foreign Studies

ด้วยส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดโครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทยให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา Southeast Asian Studies จาก Tokyo University of Foreign Studies ประเทศญี่ปุ่น  จำนวน 16 คน ระหว่างวันที่ 4 – 22 กุมภาพันธ์ 2560  ซึ่งมหาวิทยาลัยดังกล่าว เป็นมหาวิทยาลัยภายใต้สัญญาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษา จาก Tokyo University of Foreign Studies มีโอกาสได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยที่หลากหลายจากประสบการณ์ตรงในการเรียนภาษาไทยจากเจ้าของภาษา และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนที่จะเดินทางมาเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒระยะเวลา  1 ภาคการศึกษาและ 1 ปีการศึกษา ในอนาคต ทั้งนี้ การจัดโครงการดังกล่าว เป็นการสนับสนุนกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของทั้งสองมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น

International Relations and Communications Office has offered Thai language and culture training program for 16 undergraduate students majoring in Southeast Asian Studies from Tokyo University of Foreign Studies, Japan, a SWU’s partner university under MOU Between 4-22 February, 2017. The activities and direct experience enabled them to get ready before participating in an exchange program at Srinakharinwirot University for 1 semester and 1 years in the near future. This project supports the collaboration between the two Universities.

Previous Article การเจรจาความร่วมมือกับประเทศจีน
Next Article การเจรจาความร่วมมือกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน Zhejiang University
Print
345

x