การเจรจาความร่วมมือกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน Zhejiang University
Pattama Anuin
/ Categories: News

การเจรจาความร่วมมือกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน Zhejiang University

ด้วย Professor Dr. Wang Li, Dean, International College, Zhejiang University สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมคณะรวม  3  คน เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี  จันทร์เสม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร  (แทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร) วันจันทร์ที่  27 กุมภาพันธ์  2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 946 อาคารสำนักงานอธิการบดี 

วิทยาลัยนานาชาติ ฯ มีความสนใจการแลกเปลี่ยนนิสิตและการทำวิจัยร่วม และคณะวิทยาศาสตร์สนใจการทำวิจัยสาขาวิชาเคมีร่วมกัน ซึ่ง ZJU จะส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อไป นอกจากนี้ ZJU เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีน ได้ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตผู้สนใจเข้าร่วมโครงการที่จัดโดย ZJU โดยไม่มีค่าใช้จ่ายด้านการลงทะเบียนใด ๆ รวมทั้งหารือด้านความร่วมมือในมิติอื่น ๆ

Previous Article โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทยในแก่นักศึกษา Tokyo University of Foreign Studies
Next Article การเจรจาความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่น
Print
399

x