การเจรจาความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่น
Pattama Anuin
/ Categories: News

การเจรจาความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่น

ด้วย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี จันทร์เสม ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับ Mr.Osamu  Shimagaki, Manager of Office for International Center, Daito Bunka University ประเทศญี่ปุ่น ในวันเสาร์ที่  4 มีนาคม 2560 โดยได้มีการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับการจัดโครงการอบรมภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และวัฒนธรรมไทย ให้แก่นักศึกษาของ Daito Bunka University ในเดือนมีนาคม 2561 ซึ่งคาดว่าจะมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประมาณ 15 – 20 คน พร้อมทั้งให้รายละเอียดเกี่ยวกับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbu - Kagakusho : Ministry of Education in Japan) เพื่อให้ มศว คัดเลือกและเสนอชื่อนิสิตจำนวน 1 คน สมัครขอรับทุนดังกล่าวในระหว่างเดือน สิงหาคม 2560 – กันยายน 2561

 

Previous Article การเจรจาความร่วมมือกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน Zhejiang University
Next Article The 15th International Day และ The 14th Great Oriental Art Festival ณ Dali University สาธารณรัฐประชาชนจีน
Print
395

x