เข้าร่วมประชุมความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่น
Pattama Anuin
/ Categories: News

เข้าร่วมประชุมความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่น

      ด้วย รศ.พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร  และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี จันทร์เสม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้เข้าร่วมประชุม Active Leaders Development Program Focusing on ASEAN-JAPAN Literacy Project Review Meeting “Achieving More Integrated International Collaboration Among Academic Institutions: Possibilities and Challenges” เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม Meiji University ASEAN Center ชั้น 10 อาคารบริการศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น  มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  กรุงเทพฯ ซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดประชุมโดย Meiji University

Previous Article The 15th International Day และ The 14th Great Oriental Art Festival ณ Dali University สาธารณรัฐประชาชนจีน
Next Article การเจรจาความร่วมมือกับประเทศออสเตรีย
Print
320

x