เจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ Education in Ireland สาธารณรัฐไอร์แลนด์
Pattama Anuin
/ Categories: News

เจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ Education in Ireland สาธารณรัฐไอร์แลนด์

ด้วย Mr. Terry McParland, Manager, Education in Ireland หน่วยงานของรัฐบาลสาธารณรัฐไอร์แลนด์ นำคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัย มาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเอกฉันท์ อาคาร ประสานมิตร โดยมี รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รศ.พฤทธิ์  ศุภเศรษฐศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร  ผู้อำนวยการส่วนวิเทศ ฯ และคณาจารย์คณะต่าง ๆ เข้าร่วมเจรจาความร่วมมือ ฯ

Previous Article ประชุมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ UMass Boston
Next Article กิจกรรม "Coffee Hour" สำหรับนิสิตต่างชาติประจำปีการศึกษา 2560
Print
345

x