การเจรจาความร่วมมือกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน Zhejiang University

Pattama Anuin 0 376

ด้วย Professor Dr. Wang Li, Dean, International College, Zhejiang University สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมคณะรวม  3  คน เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี  จันทร์เสม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร  (แทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร) วันจันทร์ที่  27 กุมภาพันธ์  2560

โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทยในแก่นักศึกษา Tokyo University of Foreign Studies

Pattama Anuin 0 333

          ด้วยส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดโครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทยให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา Southeast Asian Studies จาก Tokyo University of Foreign Studies ประเทศญี่ปุ่น  จำนวน 16 คน ระหว่างวันที่ 4 – 22 กุมภาพันธ์ 2560

การเจรจาความร่วมมือกับประเทศจีน

Pattama Anuin 0 477

ด้วย  Professor Wei, Jinyi, Vice President and Chief Accountant, Guangxi University of Science and Technology (GXUST) ประเทศจีน พร้อมคณะรวม  5  คน (รวมนิสิตปริญญาโท Miss Yin-lingyun) เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ

การประชุมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ Indiana University

การประชุมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ Indiana University

Pattama Anuin 0 567

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี  จันทร์เสม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เป็นประธานการประชุมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ Professor Terrence C. Mason, Dean, School of Education, Indiana University เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559

การเจรจาความร่วมมือกับประเทศฝรั่งเศส

การเจรจาความร่วมมือกับประเทศฝรั่งเศส

Pattama Anuin 0 474

ด้วย Professor Dr. Anne-marie Motard, Vice President for International Relations, Université Paul-Valery (UM3) ประเทศฝรั่งเศสเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. อัญชลี  จันทร์เสม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร(ผู้แทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรและคณบดีคณะมนุษยศาสตร์) วันที่ 13 ธันวาคม 2559 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเจรจา ฯ คือ อาจารย์ ดร.ณัฐพร ไทยจงรักษ์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

RSS
First3456789101112Last