การเจรจาความร่วมมือกับประเทศฝรั่งเศส

การเจรจาความร่วมมือกับประเทศฝรั่งเศส

Pattama Anuin 0 500

ด้วย Professor Dr. Anne-marie Motard, Vice President for International Relations, Université Paul-Valery (UM3) ประเทศฝรั่งเศสเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. อัญชลี  จันทร์เสม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร(ผู้แทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรและคณบดีคณะมนุษยศาสตร์) วันที่ 13 ธันวาคม 2559 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเจรจา ฯ คือ อาจารย์ ดร.ณัฐพร ไทยจงรักษ์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

การเจรจาความร่วมมือกับประเทศสาธารณรัฐฟินแลนด์

Pattama Anuin 0 418

ด้วย H.E. Mrs. Satu Suikkari-Kleven, Ambassador, The Embassy of Finlandพร้อม Ms. Susanna Eltvik, Education Advisor and Team Finland on Education เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันกับรองศาสตราจารย์พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี จันทร์เสม ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร วันที่ 7 ธันวาคม 2559

การเจรจาความร่วมมือกับสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน

Pattama Anuin 0 568

      Mr.Sherzod Soatov, Vice-Consul จากสถานกงสุลใหญ่ สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน ประจำประเทศไทยมาเยือนมหาวิทยาลัยเพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและบรรยายให้แก่นิสิตภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ หัวข้อ “Uzbekistan and the Up-coming Presidential Election” เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559

การเจรจาความร่วมมือกับประเทศเยอรมนี

Pattama Anuin 0 594

           ด้วย  Ms. Christina Miller, International Office, Neu-Ulm University of Applied Sciences (HNU) ประเทศเยอรมนี เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัย เพื่อพบและเจรจา ฯ กับ รองศาสตราจารย์พฤทธิ์  ศุภเศรษฐศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี  จันทร์เสม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร วันที่  22  พฤศจิกายน   2559  เวลา  10.30  น. ณ ห้องประชุม 946  อาคารสำนักงานอธิการบดี

การเจรจาความร่วมมือทางวิชาการประเทศญี่ปุ่น

Pattama Anuin 0 534

ด้วย Ms.Misato  Tani, Academic Section และ Ms.Shiho  Tanaka, Student Affair Office, Faculty of Education จาก Yamaguchi  University ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 2 คน เดินทางมาศึกษาดูงานด้านวิเทศสัมพันธ์ ณ กองวิเทศสัมพันธ์ มศว

RSS
First45678910111213